Preek van de 2de Zondag na Driekoningen

Bruiloft van Kana - preek van de 2de zondag na Pinksteren
Onze Lieve Heer komt met enkele leerlingen aan op een bruiloftsfeest. Ook de Heilige Maagd is te gast.  De familie van het gehuwde koppel is niet erg rijk. Ze lijken  de knechten zelfs niet te kennen. Wellicht zijn die er enkel voor de gelegenheid. Dan begint het drama. Te midden van de feestvreugde, met talrijke aanwezigen, is er plots geen drank meer. Ze waren er niet goed op voorzien, want er is niet genoeg te drinken. Enkele aanwezigen zijn er duidelijk op de hoogte van, maar de bruidegom niet. De Heilige Maagd is bedroefd. De mooiste dag van dit jonge koppel zal openlijk in het water vallen, en het voorval zal voor altijd in het geheugen van de gasten gegrift staan. “Herinner je je het huwelijk van dat koppel nog?” “Ja, inderdaad, we bleven daar op onze honger zitten omdat er niet genoeg voorzien was!”

EPISTEL Rom 12:6-16

Dierbaren, we hebben verschillende gaven overeenkomstig de genade, die ons geschonken is: is het een profetie, houde zich aan de maat van het geloof; is het een bediening, men houde zich aan de bediening; wie leraar is, houde zich aan het onderricht; wie vermaant, houde zich aan de vermaning; wie uitdeelt, doe het in eenvoud; wie vóórzit, doe het met ijver; wie barmhartigheid beoefent, doe het blijmoedig. De liefde zij ongeveinsd; verfoeit het kwaad, blijft gehecht aan het goede! Hebt in broedermin elkander hartelijk lief, acht elkander hoger dan uzelf; weest onverdroten in ijver, vurig van geest in de dienst van den Heer. Weest blijde in de hoop, geduldig in het lijden, volhardend in het gebed; helpt de heiligen in hun noden, legt u op de gastvrijheid toe. Zegent hen, die u vervolgen; zegent ze, en vloekt ze niet. Weest blij met de blijden, weent met de wenenden; weest eensgezind onder elkander. Weest niet hooghartig, maar daalt tot de eenvoudigen af; wordt niet wijs in uw eigen oog.

EVANGELIE Jh 2:1-11

In die tijd werd er een bruiloft gevierd te Kana van Galilea. De moeder van Jezus was er tegenwoordig, en ook Jezus met zijn leerlingen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek kwam aan wijn, sprak de moeder van Jezus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer. Maar Jezus zei haar: Vrouw, wat is er tussen Mij en u? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden: Doet wat Hij u zeggen zal. Daar waren nu zes stenen kruiken, elk van twee of drie maten inhoud, die er voor de joodse reiniging waren geplaatst. Jezus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe. Toen sprak Hij tot hen: Schept er nu uit, en brengt het naar den hofmeester. Ze brachten het. Zodra nu de hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet, waar die vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten het wel), riep de hofmeester den bruidegom, en zei tot hem: Iedereen schenkt eerst de goede wijn, en als men goed gedronken heeft, dan de mindere soort; maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana van Galilea, en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Aangezien de Heilige Maagd bevriend is met de familie kan ze de zaken zo niet laten aflopen. Omdat er blijkbaar geen natuurlijke oplossing mogelijk is, moet op bovennatuurlijke oplossingen een beroep gedaan worden. De Heilige Maagd zal haar vraag richten tot Degene van wie ze weet dat ze erbij terecht kan.

Maria heeft dertig jaar doorgebracht met de Zoon van God. Zoals elke moeder weet ze heel goed hoe ze met haar Zoon moet omgaan. Die dertig jaar doorgebracht met haar geliefde Zoon heeft haar veel geleerd over God en vooral over wat God wil.

En toch is Jezus daar aanwezig samen met de eerste leerlingen. Ook Hij heeft het probleem opgemerkt, maar zonder te reageren. Waarom? Om ons van een heel aantal lessen te voorzien die we niet gekregen zouden hebben als Hij zelf meteen had ingegrepen. We kunnen vooral de volgende les eruit onthouden: De Heilige Maagd toont ons hoe we moeten bidden om een doeltreffende oplossing te verkrijgen van God.

Om goed te bidden, heeft de Heilige Maagd eenvoudigweg de noden van de mensen bekend gemaakt. En hoe? Niet op een hoogdravende manier om Gods hulp af te dwingen. Neen. Ze heeft er wel op aangedrongen, maar op een zachte en delicate manier. Met alle goedheid van haar hart. En vooral, in vol vertrouwen. Door dit vertrouwen wist ze dat de Heer bereid is om naar haar te luisteren. Waarom? Omdat ze nederig is. Omdat ze blijft zeggen: ”Ik ben de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord.” God weigert de hoogmoedigen, maar kan de nederigen niet weerstaan.

De nederigheid die zij aan de dag legt, raadt ze ook ons aan. Als we alles opnieuw bekijken dan zien we dat dit de laatste woorden van de Heilige Maagd zijn die in de Evangelies vermeld staan:  „Doet wat Hij u zeggen zal.” Een heuse opdracht.

Nu pas begrijpen we wat we moeten doen opdat onze gebeden verhoord worden in de hemel. Om te beginnen moeten we via Maria passeren. Ten tweede moeten we steeds de wil van God doen.

De Heilige Bernardus en een hele menigte heiligen na hem, zeggen dat alle genade ons door Jezus Christus via Maria geschonken wordt. We hebben het in het Evangelie gezien: God kan zelfs het voorziene uur verschuiven als Zijn moeder Hem dat vraagt. Zolang de vraag terecht is, wat kunnen we onze moeder weigeren? Niets. Ook Jezus zelf weigert niets. Als we gehecht zijn aan de Heilige Maagd dan kan Jezus ons enkel liefhebben. De talrijke devoties tot Maria zijn daar een voorbeeld van. In die zin moeten we correct bidden en dus via haar passeren. Als onze novenen tot een heilige niet erg doeltreffend blijken, dan kunnen we de intentie aan de Heilige Maagd voorleggen. Als we ten einde raad zijn, dan kunnen we bij de Heilige Maagd terecht. Ze brengt de boodschap vlekkeloos over. Als onze talrijke gebeden niet door God verhoord worden, dan is dat niet zo erg. Dan halen we de grove middelen boven en richten we onze artillerie op de hemel. Met andere woorden, de Heilige Maagd. De Heilige Maagd is het definitieve argument waar zelfs God voor buigt.

De enige voorwaarde? “Doet wat Hij u zeggen zal.” We moeten Gods wil volbrengen. Ten allen tijde, tot in het kleinste detail. Voor een moeilijke beslissing: “Heer, wat wilt U dat ik doe?” Voor een avondje uit: “Heer, help me vreugdevol te zijn, maar ook voorbeeldig zoals U het wenst.” Voor het werk: “Heer, ik zal mijn best doen. Ik zal mijn werk doen, maar alleen U zult mij doen slagen.”

In zo’n situatie kan de hemel ons enkel plezier doen. Een zoon die zijn best doet met de steun van zijn moeder, dat is succes verzekerd.

“Ad Jesum per Mariam”: “Tot Jezus door Maria”. Als we dat voor ogen houden tijdens ons leven en de toekomstige generaties meegeven, dan komt er geen eind aan de stromen van genade. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.


kanunnik Frédéric de Martin, zondag 20 januari 2019, Basiliek van Dadizele

Reacties