Posts

Preek voor Drievuldigheidszondag

Afbeelding
Op een dag liep er een heilige bisschop langs het strand. Hij had deze rustige plek gekozen omdat hij in zijn gedachten was opgegaan en een mysterie wilde begrijpen: het mysterie van de Drie-eenheid.
Plotseling zag hij een kind dat druk bezig was, en voortdurend van het strand naar de zee ging en terug: dit kind had een kleine put in het zand gegraven en haalde constant water met een schelp om het in zijn put te gieten.

De bezigheid van het kind intrigeert de bisschop en hij vraagt:

- Wat doe je hier, kleintje?

- Ik wil al het water uit de zee in mijn put doen.

- Maar, mijn kleintje, dat is niet mogelijk! zegt de heilige. De zee is te groot, en je vijver is te klein!

- “Dat klopt," zei het kind. Maar ik zal al het water uit de zee in mijn put hebben gedaan, voordat je het mysterie van de Heilige Drie-eenheid hebt begrepen.
EPISTEL  Rom 11:33-36

O afgrond van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn toch zijn raadsbesluiten, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! "Wie…

Zondag 16 juni

Afbeelding
Zondag 16 juni gaat de laatste Latijnse Mis door voor de zomervakantie, opnieuw om 9u30 in de basiliek van Dadizele. Van harte welkom!

In juli en augustus zal er geen Latijnse Mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand.

Hier vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Noord-Frankrijk. De Latijnse Mis in Brugge is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden.

Dezelfde dag is er ook het jaarlijkse schoolfeest van de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen.
Om 12u30 wordt een aperitief aangeboden, aansluitend een lekkere maaltijd aan democratische prijzen, spelen voor de kinderen, optredens van de kinderen, tombola, boekenstand ... Voor elk wat wils en een goede gelegenheid om deze school te steunen en te leren kennen. Van harte welkom!

Het adres is: chemin de la …

Preek van de Zondag na Hemelvaart (Eerste Communie van Cyril)

Afbeelding
We staan aan de vooravond van Hemelvaart. Op deze dag herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.
Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..
EPISTEL  1 Pet 4:7b-11

Dierbaren, het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij k…

Preek van de 4de Zondag na Pasen

Afbeelding
Intussen brengt de Heer al drie jaar door met Zijn apostelen. Drie jaar lang deelt Hij Zijn leven met hen terwijl ze onderricht van Hem krijgen. Drie jaar om de waarheden die Hij hen leert te overdenken. Drie jaar verheugen ze zich telkens ze begrijpen hoe de profetieën van meer dan vijf eeuwen geleden tot vervulling komen. Drie jaar om te begrijpen dat slechts enkele tientallen mensen de belangrijkste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis meemaken. 
En net nu ze na Zijn dood tot inzicht komen, komt Hij hen zeggen dat Hij zal vertrekken. Wat een leed voor de leerlingen, die er niets van begrijpen. Wat een leed voor de Moeder, hoewel ze het kan begrijpen. Wat een leed! Dat is de reden waarom één van de namen van de Heilige Geest “de Vertrooster” is.
EPISTEL  Jak 1:17-21

Dierbaren, niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. Uit vrije wil heeft Hij ons door de predi…

Foto's van de bedevaart - 5 mei 2019

Afbeelding

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
De nacht voor zijn droevig lijden verzamelde Onze Lieve Heer zijn apostelen rond zich. Die nacht, de laatste van zijn sterfelijk leven, riep Jezus zijn kinderen tot zich als een Vader, om hen zijn “laatste wil” bekend te maken. Ieder woord, ieder gebaar is hierbij van het grootste belang. Zo nam hij het brood in zijn heilige eerbiedwaardige handen, richtte zijn ogen naar de hemel tot God, zijn almachtige Vader, dankte, zegende en brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam.” Eveneens nadat het avondmaal gehouden was, nam hij de kelk in zijn heilige, eerbiedwaardige handen, dankte, zegende hij hem, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en drinkt hier allen uit: want dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuw en eeuwig verbond dat voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergeving van de zonden.”
EPISTEL Hebr. 9: 11-15

Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekoms…

Preek van Pasen

Afbeelding
Welke indrukken hadden de mensen die betrokken waren bij het Lijden van onze Heer, drie dagen later op Pasen? Laten we het eens van naderbij bekijken, het is heel leerrijk.

Op de avond van Goede Vrijdag keert Pilatus naar zijn paleis terug met een gevoel van rust. Er was een einde gemaakt aan de kwestie rond de profeet uit Galilea. Waarschijnlijk bleef hij overtuigd van de onschuld van de Man. Door Zijn waardigheid, Zijn kalme antwoorden en zelfzekere blik was het voor Pilatus duidelijk dat de oversten van de priesters Hem enkel uit afgunst vervolgd hadden. Pilatus had zelfs geprobeerd om Hem te redden. Maar hij had toegegeven, de handen in onschuld gewassen, en het volk had de verantwoordelijkheid voor de misdaad aanvaard. Pilatus had zich dus niets te verwijten. Een onschuldige was gesneuveld. De positie van Pilatus stond echter niet meer in het gedrang. Wat had hij beter kunnen doen?

EPISTEL 1 Kor. 5: 7-8

Dierbaren, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij vers deeg worden moogt; gij z…