Posts

Preek van de 26ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Er was eens een man geboren zonder geduld… rond hem, tal van virtuele en echte relaties waarop hij een beroep deed om zijn vragen te beantwoorden, of aan zijn noden en behoeftes te voldoen. Hij moest altijd meteen een antwoord hebben of zijn zin krijgen… u snapt wel dat hij zo ongeduldig was dat hij niet kon wachten. Maar als deze man eens goed rondom zich had gekeken, en de ononderbroken stroom van berichten en bezigheden achter zich had gelaten, dan zou hij een dorre, lege woestijn gezien hebben. Een woestijn vol onafgewerkte projecten… vervreemd van zijn familie die hem verlaten had uit angst voor zijn driftbuien en zijn ongeduldige verwijten. Maar ook een leeg hart, want hij had al lang opgegeven om het te bekeren en te veranderen, aangezien hij niet kon aanvaarden dat er heel wat werk aan de winkel was om daar langzamerhand toe te komen.
EPISTEL 1 Tes 1:2-10

Dierbaren, steeds danken we God voor u allen, zo dikwijls we u herdenken in onze gebeden. Zonder ophouden toch zijn we voor …

Driekoningen-bijeenkomst 6 januari 2019

Afbeelding
Op zondag 6 januari 2019, Hoogfeest van Driekoningen, is er na deheilige Mis een conferentie en maaltijd.

Plaats van afspraak: Bevrijdingsplein 11, 8930 Menen, op 15 minuten rijden van de basiliek. Parkeren is mogelijk op het plein (onbeperkt op zondag).

    11:15  ontvangst

    11:30  conferentie over het Instituut Christus Koning en Hogepriester door kanunnik de Martin
                afzonderlijk programma voor de kinderen

    12:30  maaltijd (eigen picknick), gevolgd door driekoningentaart*
Graag inschrijven voor vrijdag 28 december, via dit inschrijvingsformulier of 0473 94 57 54.

Van harte welkom!

*laat weten als u eventueel een driekoningentaart kunt meebrengen. We bevestigen dan in functie van het aantal deelnemers. 

Heilige Mis op Allerheiligen

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de heilige Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op het feest van Allerheiligen, donderdag 1 november 2018:
in de kapel van de H. Rita, Brasmenil (bij Doornik):             8:00 gelezen H. Mis in de kapel van de school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle:             8:30 gelezen H. Mis             10:30 gezongen H. Mis             18:30 gelezen H. Mis in de kerk van St. Étienne, Rijsel:              10:00 gezongen H. Mis

Op Allerzielen, vrijdag 2 november 2018:
in de kapel van de H. Rita, Brasmenil (bij Doornik):             8:00 gezongen H. Mis
in de kapel van de school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle:             9:00 gelezen H. Mis             11:00 gelezen H. Mis             19:00 gelezen H. Mis in de kerk van St. Étienne, Rijsel:              19:00 gezongen H. Mis
Op zondag 4 november is er zoals gewoonlijk om 9:30 een gezongen heilige Mis in de basiliek van Dadizele (24ste zondag na Pinksteren).

Zalig h…

Preek van de 22ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Op een dag zag een heilige bisschop in zijn droom een kind met een gouden vishaak aan een zilveren draad, die een vrouw redt uit een diepe put. Bij het opstaan, kijkt hij uit zijn raam. Op het kerkhof ziet hij datzelfde kind geknield bij een kersverse graftombe. Hij gaat naar het kind toe en vraagt: "Wat doe je daar, mijn kind?" "Ik zeg een Onze Vader en een Miserere voor de ziel van mijn moeder die hier begraven ligt." God deed de bisschop inzien dat het eenvoudige gebed van het kind een ziel had gered.
Op een avond rust Pater Pio even uit, alleen in zijn kamer, wanneer hem een man verschijnt. Vol verwondering staat Pater Pio recht en vraagt hem om zijn naam en de reden van zijn bezoek. "Ik heet Pietro di Mauro. Ik ben omgekomen in een brand op 18 september 1908 in dit klooster. Ik kom uit het vagevuur: de Heer heeft mij toestemming gegeven om u te vragen om morgenochtend de Mis op te dragen voor mijn intentie. Dankzij uw gebeden, kan ik naar de hemel.&…

Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Afbeelding
Toen de kathaarse ketterij zich in de regio van Toulouse verspreidde en steeds diepere wortels schoot, deed de Heilige Dominicus, die nog niet zo lang daarvoor de Orde der Predikheren had opgericht, er alles aan om deze ketterij te stoppen. Om dat zo doeltreffend mogelijk te doen, riep hij de bijstand van de Heilige Maagd in, die door de ketters werd aangevallen in haar waardigheid. Het is haar gegeven de ketterijen in het hele universum te vernietigen. De Heilige Dominicus kreeg van Maria de waarschuwing om het volk over de rozenkrans te prediken als een bijzonder doeltreffend middel tegen ketterijen en ondeugd. Hij bracht de taak die hem was opgelegd ijverig tot een goed eind. De rozenkrans is een bijzondere gebedsvorm waarin we godsvruchtig mediteren over de mysteries van onze verlossing. Het is dus vanaf dat moment dat, dankzij de Heilige Dominicus, deze manier van bidden bekender geworden is en zich heeft verspreid.
EPISTEL Spreuken 8: 22, 24, 32-35

De Heer schiep mij als zijn eer…

Oktober Rozenkransmaand

Afbeelding
Op zondag 7 oktober vieren we het feest van Onze Lieve Vrouw van Rozenkrans, met een gezongen heilige Mis in de buitengewone vorm om 9u30 aan het Sacramentsaltaar van de Basiliek.
Paus Franciscus nodigt ons uitom tijdens de maand oktober dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden. We verenigen ons als volk van God in gemeenschap en boete en vragen de heilige Moeder van God en de heilige Aartsengel Michaël om de Kerk te beschermen tegen de duivel, die ons altijd wil verwijderen van God en in verdeeldheid brengen.

De Heilige Vader vraagt eveneens om na het rozenhoedje het "Sub tuum praesidium" te bidden, en de aanroeping van de heilige Aartsengel Michaël, geschreven door paus Leo XIII:
Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige Moeder van God.
Versmaad onze gebeden niet in onze nood,
maar ver…

preek van de 17de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Kerk bezit één van de oudste schatten: de mooie Latijnse liturgie. Soms vinden we het moeilijk om aan andere katholieken uit te leggen wat deze mooie schat juist inhoudt. Soms zijn we het een beetje moe om te strijden voor de Kerk met haar prachtige schat, en hebben we zin om het te laten vallen en te doen zoals iedereen. Dat zou ons uiteindelijk wel wat kilometers en benzine besparen. Of we willen elders naartoe gaan met enkel overtuigde mensen, waar niemand ons lastig zal vallen.

Eigenlijk hebben we het wel eens lastig om vriendelijk te zijn tegen sommige mensen die zich katholiek noemen. De Heilige Paulus zegt ons echter iets anders.
EPISTEL Ef 4:1-6

DIERBAREN, ik, de gevangene voor de zaak des Heren, vermaan u dus, dat gij u gedraagt overeenkomstig uw roeping; dat gij elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat gij uw best doet, de eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot …