Posts

Posts uit 2018 weergeven

Heilige Missen op Kerstmis

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de H. Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op Kerstmis: Middernachtmis   in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :   23:00 Wake   24:00  Plechtige Middernachtmis   Dageraadsmis:   8:30  in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle Dagmis van Kerstmis:    10:00  in de kerk van  St. Étienne, Rijsel   10:30 in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle Vespers en Lof:   17:30 in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle We wensen u van harte een zalig Kerstmis!

Preek van de 3de zondag van de Advent

Afbeelding
Het Hebreeuwse volk is al zo lang in slavernij dat ze zich zelfs niet meer kunnen herinneren dat ze ooit vrij waren. Ze vertellen elkaar wel oude verhalen, maar op den duur hebben die bijna geen betekenis meer. Niettemin leven ze en sterven ze al meer dan 400 jaar met een sprankeltje hoop. God heeft hen namelijk beloofd dat er een einde aan de slavernij zou komen. Hun gemoedstoestand verandert bij de komst van Mozes. Mozes, de prins die Egypte was ontvlucht, is teruggekeerd om zich over Gods volk te ontfermen. Een prins van het koninklijk hof eist van de farao de vrijheid voor 600.000 Joodse slaven. Dat is op zich al verbazingwekkend. Daarenboven beweert hij Hebreeër te zijn en dat God hem gestuurd heeft. Ofwel is hij gek, ofwel staan er serieuze dingen te gebeuren. Het volk gaat ervan dromen. EPISTEL Fil 4:4-7 Dierbaren, verblijdt u altijd in den Heer; ik herhaal het: Verblijdt u! Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezor

Preek van de 1ste Zondag van de Advent

Afbeelding
Wat staat er ons te wachten na dit leven? Als we ons inspannen om eerlijke, menslievende, aangename mensen te zijn, wat zullen we dan aan de overkant vinden? Dit is wat een bij ons veelvoorkomende religie aanbiedt: als gezelschap, veel vrouwen. En als landschap, een vruchtbaar land met stromen van water, wijn, melk en honing. Als kers op de taart zijn er allerlei fruitsoorten ter beschikking. Een andere religie die aan volgelingen wint, het neopaganisme biedt ons een paradijs met oneindige veldslagen, erg lange maaltijden en eveneens heel wat vrouwen. Zo kunnen we alle valse godsdiensten overlopen en steeds ongeveer hetzelfde aantreffen. Wat wordt daarmee bedoeld? Een paradijs waar er helemaal niets bovennatuurlijks te vinden is. Een eeuwigheid van alle zinnelijke geneugten die we maar willen. Een paradijs waar de dieren even gelukkig zijn als de mens. Een tweede vaststelling? Vrouwen hebben geen recht op het paradijs. Dat is nu eenmaal zo niet voorzien. EPISTEL  Rom 13

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november tot 8 december)

Afbeelding
Op zaterdag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op vrijdag 30 november. GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS  Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus  30 november - 8 december  1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen" 2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen GEBED O Maria, allerzuiverste Maagd,  Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren,  waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen,  sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven,  dat hun harten mogen branden van ware liefde. Leid de echtparen,  geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid,  geef aan de priesters en religieuzen  dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat, 

Preek van de 26ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Er was eens een man geboren zonder geduld… rond hem, tal van virtuele en echte relaties waarop hij een beroep deed om zijn vragen te beantwoorden, of aan zijn noden en behoeftes te voldoen. Hij moest altijd meteen een antwoord hebben of zijn zin krijgen… u snapt wel dat hij zo ongeduldig was dat hij niet kon wachten. Maar als deze man eens goed rondom zich had gekeken, en de ononderbroken stroom van berichten en bezigheden achter zich had gelaten, dan zou hij een dorre, lege woestijn gezien hebben. Een woestijn vol onafgewerkte projecten… vervreemd van zijn familie die hem verlaten had uit angst voor zijn driftbuien en zijn ongeduldige verwijten. Maar ook een leeg hart, want hij had al lang opgegeven om het te bekeren en te veranderen, aangezien hij niet kon aanvaarden dat er heel wat werk aan de winkel was om daar langzamerhand toe te komen. EPISTEL  1 Tes 1:2-10 Dierbaren, steeds danken we God voor u allen, zo dikwijls we u herdenken in onze gebeden. Zonder ophouden toch

Driekoningen-bijeenkomst 6 januari 2019

Afbeelding
Op zondag 6 januari 2019, Hoogfeest van Driekoningen, is er na de heilige Mis  een conferentie en maaltijd. Plaats van afspraak: Bevrijdingsplein 11, 8930 Menen , op 15 minuten rijden van de basiliek. Parkeren is mogelijk op het plein (onbeperkt op zondag).     11:15  ontvangst     11:30  conferentie over het Instituut Christus Koning en Hogepriester door kanunnik de Martin                 afzonderlijk programma voor de kinderen     12:30  maaltijd (eigen picknick), gevolgd door driekoningentaart* Graag inschrijven voor vrijdag 28 december, via dit inschrijvingsformulier of 0473 94 57 54. Van harte welkom! *laat weten als u eventueel een driekoningentaart kunt meebrengen. We bevestigen dan in functie van het aantal deelnemers. 

Heilige Mis op Allerheiligen

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de heilige Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op het feest van Allerheiligen , donderdag 1 november 2018: in de kapel van de  H. Rita, Brasmenil  (bij Doornik):             8:00 gelezen H. Mis in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle :             8:30 gelezen H. Mis             10:30 gezongen H. Mis             18:30 gelezen H. Mis in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :              10:00 gezongen H. Mis Op Allerzielen , vrijdag 2 november 2018: in de kapel van de  H. Rita, Brasmenil  (bij Doornik):             8:00 gezongen H. Mis in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle :             9:00 gelezen H. Mis             11:00 gelezen H. Mis             19:00 gelezen H. Mis in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :              19:00 gezongen H. Mis Op zondag 4 november is er zoals gewoonlijk om 9:30 een gezongen heili

Preek van de 22ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Op een dag zag een heilige bisschop in zijn droom een kind met een gouden vishaak aan een zilveren draad, die een vrouw redt uit een diepe put. Bij het opstaan, kijkt hij uit zijn raam. Op het kerkhof ziet hij datzelfde kind geknield bij een kersverse graftombe. Hij gaat naar het kind toe en vraagt: "Wat doe je daar, mijn kind?" "Ik zeg een Onze Vader en een Miserere voor de ziel van mijn moeder die hier begraven ligt." God deed de bisschop inzien dat het eenvoudige gebed van het kind een ziel had gered. Op een avond rust Pater Pio even uit, alleen in zijn kamer, wanneer hem een man verschijnt. Vol verwondering staat Pater Pio recht en vraagt hem om zijn naam en de reden van zijn bezoek. "Ik heet Pietro di Mauro. Ik ben omgekomen in een brand op 18 september 1908 in dit klooster. Ik kom uit het vagevuur: de Heer heeft mij toestemming gegeven om u te vragen om morgenochtend de Mis op te dragen voor mijn intentie. Dankzij uw gebeden, kan ik naar

Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Afbeelding
Toen de kathaarse ketterij zich in de regio van Toulouse verspreidde en steeds diepere wortels schoot, deed de Heilige Dominicus, die nog niet zo lang daarvoor de Orde der Predikheren had opgericht, er alles aan om deze ketterij te stoppen. Om dat zo doeltreffend mogelijk te doen, riep hij de bijstand van de Heilige Maagd in, die door de ketters werd aangevallen in haar waardigheid. Het is haar gegeven de ketterijen in het hele universum te vernietigen. De Heilige Dominicus kreeg van Maria de waarschuwing om het volk over de rozenkrans te prediken als een bijzonder doeltreffend middel tegen ketterijen en ondeugd. Hij bracht de taak die hem was opgelegd ijverig tot een goed eind. De rozenkrans is een bijzondere gebedsvorm waarin we godsvruchtig mediteren over de mysteries van onze verlossing. Het is dus vanaf dat moment dat, dankzij de Heilige Dominicus, deze manier van bidden bekender geworden is en zich heeft verspreid. EPISTEL  Spreuken 8: 22, 24, 32-35 De Heer schiep mij a

Oktober Rozenkransmaand

Afbeelding
Op zondag 7 oktober vieren we het feest van Onze Lieve Vrouw van Rozenkrans, met een gezongen heilige Mis  in de buitengewone vorm om 9u30 aan het Sacramentsaltaar van de Basiliek. Paus Franciscus nodigt ons uit om tijdens de maand oktober dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden. We verenigen ons als volk van God in gemeenschap en boete en vragen de heilige Moeder van God en de heilige Aartsengel Michaël om de Kerk te beschermen tegen de duivel, die ons altijd wil verwijderen van God en in verdeeldheid brengen. De Heilige Vader vraagt eveneens om na het rozenhoedje het "Sub tuum praesidium" te bidden, en de aanroeping van de heilige Aartsengel Michaël, geschreven door paus Leo XIII: Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta. Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze

preek van de 17de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Kerk bezit één van de oudste schatten: de mooie Latijnse liturgie. Soms vinden we het moeilijk om aan andere katholieken uit te leggen wat deze mooie schat juist inhoudt. Soms zijn we het een beetje moe om te strijden voor de Kerk met haar prachtige schat, en hebben we zin om het te laten vallen en te doen zoals iedereen. Dat zou ons uiteindelijk wel wat kilometers en benzine besparen. Of we willen elders naartoe gaan met enkel overtuigde mensen, waar niemand ons lastig zal vallen. Eigenlijk hebben we het wel eens lastig om vriendelijk te zijn tegen sommige mensen die zich katholiek noemen. De Heilige Paulus zegt ons echter iets anders. EPISTEL  Ef 4:1-6 DIERBAREN, i k, de gevangene voor de zaak des Heren, vermaan u dus, dat gij u gedraagt overeenkomstig uw roeping; dat gij elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat gij uw best doet, de eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook

Aperitief na de Mis (morgen!)

Morgen, 16 september, houden we na de Mis aperitief om het nieuwe werkjaar in te zetten. Afspraak na de Mis aan de ingang van de kapel van het Rosarium. Van harte welkom!

zondag 16 september

De Tridentijnse Mis van zondag 16 september zal doorgaan in de kapel van het Rosarium , het gebedspark naast de basiliek. De kapel bevindt zich aan de achterzijde van het openluchtaltaar. Vanwege de jaarlijkse Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Dadizele is de basiliek niet beschikbaar.

Preek van de 15de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Opwekking van de jongeling van Naïn Beelden we ons een zee van mensen in, één tot twee miljoen, die wachten om door een niet al te grote doorgang te gaan. Plots komt een gewapende menigte van achter tevoorschijn met de bedoeling een misdaad tegen de hele bevolking te begaan. Beelden we de wanhoop van die mensen in. Honderdduizenden gezinnen die in een val zitten. De angst is enorm. Niemand weet hoe ze eraan moeten ontsnappen.  Uit het niets verschijnt een enorme vuurkolom die zich tussen de twee enorme groepen plaatst. Die kolom blijft er tot de laatste Hebreeër de Rode Zee is doorgetrokken. Om alles tot een goed eind te brengen, sluit God de wateren over de Egyptenaren wanneer deze de Rode Zee hebben betreden (Ex 14). Kunt u zich een grootser mirakel voorstellen? En hielden de mensen die het mirakel gezien hadden, op met geloven eens ze op de Sinaïberg aangekomen waren, en ze maakten zich een afgod. EPISTEL Gal 5:25-26,6:1-10 DIERBAREN, z o we leven door de geest,

Agenda voor de komende maanden

Afbeelding
Vanaf september zal het Instituut Christus Koning en Hogepriester opnieuw iedere 1ste en 3de zondag van de maand de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opdragen aan het Sacramentsaltaar van de basiliek van Dadizele. Een overzicht van de Missen van het komende werkjaar vindt u in de agenda op deze blog. De eerstvolgende Mis gaat door nu zondag, 2 september 2018, om 9u30 . Handige tip om de tweewekelijkse latijnse Mis niet te vergeten? U kunt deze agenda toevoegen aan uw persoonlijke google-kalender door op het symbooltje rechtsonder de  agenda   te klikken: Graag vragen we bij het begin van dit nieuwe werkjaar ook uw verdere steun voor dit initiatief: zowel door uw gebed, uw aanwezigheid als financieel. Alvast bedankt!

gezinsgroep Domus Christiani: info-avond 21 september 2018

Afbeelding
Beste gelovige gezinnen, Vorig jaar zijn we met een zestal gezinnen uit West-Vlaanderen een gezinsgroep begonnen van 'Domus Christiani'. Dit was voor ieder van ons een deugddoende ervaring. Daarom willen we dit nu in ruimere kring bekend maken en gezinnen die hun geloof wensen te verdiepen de mogelijkheid bieden om deel te nemen. We komen maandelijks bijeen voor gebed, uitwisseling over een bepaald thema en een maaltijd, onder begeleiding van een priester. Lees hier meer over onze werking. Hebben jullie interesse of zouden jullie graag meer te weten komen? Op vrijdag 21 september houden we een info-avond om onze werking voor te stellen. Onze proost zal dan ook een inleiding geven op het jaarthema. Noteer alvast in jullie agenda: vrijdag 21 september 2018 om 20 uur info-avond Domus Christiani wie er vroeger kan zijn: vanaf 19u30 bidden we het rozenhoedje en is er biechtgelegenheid Voorstelling van de werking van Domus Christiani Inleiding op het

Preek van de 6de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Wonderbare Broodvermenigvuldiging - Joachim Patinir De Heilige Filippus Neri kreeg met een probleem te maken. Er kwamen geregeld mensen naar de Mis om de communie te ontvangen om meteen daarna te vertrekken. De Heilige Filippus Neri dacht na over een manier om dat te stoppen. Hij besloot om koorknapen met aangestoken kaarsen aan de kerkpoort te zetten. Wanneer die mensen meteen na de communie vertrokken, volgden de koorknapen hen een tijdje met hun brandende kaars. Verveeld vroegen ze hen: “Maar waarom volgen jullie ons toch?”. De knapen antwoordden: “We volgen jullie niet, maar onze Lieve Heer die jullie meedragen”. Net zoals de godslamp voor het tabernakel, kondigden ze dus aan voorbijgangers de aanwezigheid van God aan. Ook al is het waar dat we dit probleem hier niet kennen, het kan best wel voorkomen dat we weggaan zonder dank te zeggen aan God. Nochtans lazen we vandaag het volgende: “Toen beval Hij de schare, zich neer te zetten op de grond. Hij nam de zeven broden, s

Zondag 1 juli

Zondag 1 juli gaat de laatste latijnse mis door voor de zomervakantie. Zoals gewoonlijk om 9u30 aan het Sacramentsaltaar van de basiliek. Van harte welkom! Op 15 juli en in augustus zal er geen latijnse mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand. Hier vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Rijsel en Armentiers-Kapelle. De latijnse mis in Brugge is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden.

Preek van de 4de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Rafaël - De Wonderbaarlijke Visvangst Enkele jaren geleden verliet Paus Benedictus XVI ons met deze woorden: “Ik heb altijd geweten dat de Heer ook in deze boot (de Kerk) was. Ik heb altijd geweten dat het schip van de Kerk niet van mij is, dat die niet van ons is, maar dat hij van Hem is en Hij hem niet zal laten zinken. Hij is het die stuurt."  Waarom zei de Paus dat? Zeker omdat, van buitenaf bekeken, deze boot soms een wat armzalige uitstraling heeft. Om bang van te worden.  Het is inderdaad moeilijk te begrijpen dat een Kerk, waarvan de oprichter sterft, veroordeeld tot het kruis door zijn eigen volk, en die pleit voor een leven in onthechting, kan overleven. Ook zien we moeilijk in hoe een instelling die enkel uit zwakke mensen en zondaars bestaat, vrucht kan dragen. Waarom dan? Omdat deze boot, die de Kerk is, de beste garantie van de wereld heeft: Zij is opgericht door Onze Lieve Heer. Haar bestaan is zeker voor alle eeuwigheid. Wat er ook gebeurt, Ze is gemaakt