latijnse mis basiliek dadizeleOver het Instituut Christus Koning en Hogepriester


Het Instituut Christus Koning en Hogepriester is een Gemeenschap van Apostolisch Leven van Pauselijk Recht en heeft als doel de eer van God en de heiliging van priesters, in dienst van de Kerk en de zielen. Het doel is dus missionair: het Rijk van onze Heer Jezus Christus verspreiden in alle domeinen van het menselijk leven. Ons werk wordt uitgevoerd onder de bescherming van de Onbevlekte Ontvangenis, aan wie het Instituut is toegewijd.

Het instituut werd in 1990 opgericht door mgr. Gilles Wach en pater Philippe Mora in Gabon, waar we nog steeds missies hebben. Het moederhuis en het internationale seminarie van het Instituut bevinden zich nu in Gricigliano, in het aartsbisdom Firenze (Italië).

paus-benedictus-XVI-met-mgr-Gilles-Wach-ICRSP
Paus Benedictus XVI met onze oprichter 
mgr. Gilles Wach
De erkenning van een diepe harmonie tussen geloof, liturgie en leven, en de kracht van de schoonheid die onze zintuigen tot het bovennatuurlijke aantrekt, zijn wezenlijk voor het charisma van het Instituut. Het gebruik van de traditionele Latijnse Liturgie van 1962 voor het Heilig Misoffer en de andere sacramenten, een grote zorg voor een plechtige liturgie, volledige trouw aan de leer van de kerk en de Heilige Vader, en het bewustzijn van de centrale rol van de genade, vooral de naastenliefde zijn daarom essentiële elementen van onze spiritualiteit. Deze spiritualiteit beroept zich op de drie patroonheiligen van het Instituut: de heilige Benedictus, de heilige Thomas van Aquino en de heilige Franciscus van Sales. Ons motto, ontleend aan de heilige Paulus, is "Leef de waarheid in liefde" (Ef. 4:15). Het Instituut werkt op meer dan vijftig plaatsen in twaalf landen, waar onze priesters op veel verschillende manieren de zielen dienen. Om onze priesters te helpen bij hun apostolisch werk, heeft het Instituut ook oblaten. In 2004 werd een gemeenschap van religieuze zusters opgericht om de priesters te ondersteunen in hun missie door middel van gebed en apostolaat: de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus.

Geschiedenis van een jong Instituut

Drieherenmis in de traditionele 
romeinse ritus
Het Instituut Christus Koning is naar kerkelijke normen een zeer jonge stichting. Oorspronkelijk was de jonge Franse priester Gilles Wach nooit van plan een gemeenschap te stichten, maar tijdens de jaren 1980, toen hij in Rome voor kardinaal Silvio Oddi werkte en ook actief was met een priestervereniging in Frankrijk, werd hij benaderd door meer en meer jonge mannen die een traditionele katholieke vorming tot het priesterschap verlangden. Uiteindelijk besloot hij een poging te doen om hen bij elkaar te brengen en hun vorming op de een of andere manier op te volgen. Verschillende Romeinse kardinalen drongen echter bij hem aan om een religieuze gemeenschap op te richten, zodat het idee van het Instituut al in 1988 vorm kreeg.

Van Afrika tot Italië

De goddelijke Voorzienigheid heeft op dat moment geholpen een ​​bisschop te vinden die bereid was om deze moedige onderneming een kerkrechtelijke basis te geven. In die tijd was de situatie in Frankrijk te gespannen om het idee van het Instituut in het thuisland van onze stichter te realiseren, maar God is erg inventief. Hij bracht ons in contact met wijlen bisschop Obamba van Mouila in Gabon die de jonge gemeenschap uitnodigde hem in zijn bisdom te helpen met zendingswerk en het de noodzakelijke kerkrechtelijke oprichting gaf. Tegelijkertijd benoemde hij onze stichter tot vicaris-generaal, waarmee hij officieel de titel monseigneur ging dragen. Al snel wist mgr. Wach, met de hulp van de Duitse kardinaal Augustinus Mayer OSB, een lid van de Romeinse curie, een geschikte locatie te vinden voor het seminarie- en moederhuis van zijn snelgroeiende gemeenschap. De benedictijnen van Fontgombault in Frankrijk, die intussen een klooster hadden gesticht in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten, besloten een priorij te sluiten die ze in Gricigliano in een zeer oude zomervilla van de graven Martelli nabij Firenze in Toscane hielden. Volgens de voorwaarden van de laatste gravin moesten ze een opvolger vinden die het gebouw zou overnemen en de viering van de traditionele mis op deze plaats zou garanderen. We waren heel blij dat we dit genereuze aanbod konden aannemen, vooral omdat aartsbisschop Silvio Kardinaal Piovanelli onmiddellijk bereid was om ons moederhuis en het seminarie kerkrechtelijk op te richten in zijn bisdom.

Providentiële groei

Processie van onze priesters, seminaristen en zusters
Vanaf deze dag is de geschiedenis van het instituut een geschiedenis van gestage groei en meer en meer apostolisch werk over de hele wereld. In korte tijd konden apostolaten in Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, België, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland worden geopend. Meer en meer seminaristen voegden zich bij het Instituut om een ​​traditionele katholieke vorming tot het priesterschap te krijgen. De geest van de heilige Franciscus van Sales, uitgedrukt in het motto van het Instituut: Veritatem facientes in caritate ("leef de waarheid in liefde"), maakte het Instituut onder leiding van mgr. Gilles Wach tot een familie van priesters en niet-priesterlijke leden, gericht op de waardige viering van de Heilige Mysteries, de verkondiging van de hele katholieke waarheid, en een echte katholieke levensstijl. Genade, waarheid, naastenliefde en cultuur zijn elementen van het 'familieleven' die typerend zijn voor de huizen van het instituut. We zijn altijd blij om te horen dat de gelovigen die onze apostolaten en priorijen bezoeken, door de spiritualiteit die eigen is aan het Instituut, overal dezelfde atmosfeer ondervinden. 

Spiritualiteit

Een van onze patroonheiligen:
St Franciscus van Sales
"Kook de waarheid in liefde, tot ze zoet smaakt" - dit beroemde citaat van de heilige Franciscus van Sales is het principe van ons apostolisch werk. Vruchteloze discussies of, erger nog, liefdeloze polemieken helpen nooit om zielen naar de Heer te leiden. Franciscus van Sales zei: "Eén druppel honing trekt meer bijen aan dan een vat azijn." De onthulde waarheid van ons heilig katholiek geloof is op zichzelf aantrekkelijk vanwege zijn diepte, helderheid en logica. Overal waar het gekleed in de prachtige gewaden van naastenliefde verschijnt, kan het gemakkelijker aangenomen worden door diegenen die anders de onvermijdelijke gevolgen van ons geloof voor ons leven en de scherpte waarmee het onze zwakheden en onze verontschuldigingen doorsnijdt, zouden vrezen. De beroemde religieuze dichter Gertrud von Le Fort schreef over de Kerk en de geopenbaarde Waarheid: "Ik ben in uw geloof gevallen als in een open zwaard en u hebt al mijn ankers doorgesneden." Hoeveel gemakkelijker kan een ziel de grootsheid en de majesteit van het Goddelijk Geloof aannemen wanneer het wordt aangeboden met de barmhartige liefde en geduldige zachtmoedigheid die Onze Lieve Heer zelf voortdurend aan Zijn kinderen laat zien.

Om die reden streven de leden van het Instituut van Christus Koning en Hogepriester het voorbeeld van de heilige Franciscus van Sales na, die tegelijkertijd een van de meest vooraanstaande theologen van zijn tijd was en de "doctor van de naastenliefde". Zeker, onze poging om de waarheid in liefde te onderrichten en om ook in onze gemeenschappen een leven te leiden volgens het grote gebod van naastenliefde, is een doel dat alleen bereikt kan worden met een dagelijkse strijd tegen de eigen tekortkomingen en voortdurende samenwerking met de genadegaven. Naastenliefde vervangt de dagelijkse versterving niet. Integendeel, hij die vol liefde wil zijn ten opzichte van de Heer en zijn naaste, moet zijn eigen wil voortdurend versterven. Dit is de reden waarom Franciscus van Sales, de grote leraar van goddelijke liefde en apostolische naastenliefde, terecht de heilige genoemd wordt die zich het meest verstierf.

"Goed zijn in wat we zijn"

mgr. Schmitz bij zijn
priesterwijding door de
toenmalige kard. Ratzinger
mgr. Wach bij zijn
priesterwijding door de H.
Paus Johannes Paulus II
Het feit dat het Instituut op 28 jaar tijd 80 apostolaten in 12 landen telt, meer dan 100 priesters en bijna evenveel seminaristen, is misschien voldoende bewijs dat het Instituut op de goede weg is binnen de kerk.

Het is echter niet onze bedoeling om snel te groeien, zoals een paddenstoel, dat wil zeggen, groot en zwak. Integendeel, we willen ons instituut consolideren door een zorgvuldige keuze van mogelijke kandidaten en door een altijd groeiende nadruk op een sterk gemeenschapsleven volgens onze eigen spiritualiteit. We drukken onze kandidaten niet in een mal of een bepaalde typische uniformiteit van geest en gedrag, maar ook hier volgen we Franciscus van Sales. De heilige doctor smeekt ons om goed te zijn in wat we zijn, wat betekent dat iedereen door de samenwerking met de genade van God zijn eigen verschillende talenten en gaven moet ontwikkelen overeenkomstig de wil van de Heer, en karaktertrekken weg te werken die tegengesteld zijn aan de goddelijke leringen. Dit is inderdaad de voortdurende strijd van het leven. Er zijn echter geschikte instrumenten die ons de kracht geven om deze strijd nooit op te geven: een broederlijke gemeenschap, de deelname aan de mysteries van de liturgie en de voortdurende studie van de prachtige traditie van de Kerk zoals deze oplicht in de heilige Schrift en het Magisterium. Zo kunnen we elke dag verdergaan met hernieuwde vreugde en vertrouwen.

Onze opdracht

De missie van het Instituut van Christus Koning en Hogepriester is om het Rijk van Christus in alle domeinen van het menselijk leven te verspreiden. Daarbij put het uit de duizendjarige schatkamer van de Rooms-Katholieke Kerk, in het bijzonder haar liturgische traditie, de ononderbroken lijn van geestelijk denken en praktijk van haar heiligen, en haar cultureel erfgoed in muziek, kunst en architectuur. Het Instituut doet dit voornamelijk door een solide en goed gefundeerde vorming van zijn priesters, geworteld in de katholieke traditie en gegeven in het internationale seminarie in het aartsbisdom Firenze. In het bewustzijn van de noodzaak van hun eigen heiliging, streven onze priesters ernaar om instrumenten van Gods genade te zijn door hun apostolisch werk in de aan het Instituut toevertrouwde kerken, scholen, missies in Afrika, door retraites te prediken, catechese en geestelijke begeleiding te geven. Het Instituut Christus Koning werkt onder de bescherming van de Onbevlekte Ontvangenis, aan Wie het is toegewijd.

Reacties