Preek van de plechtigheid van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (zondag 4 oktober 2020)

"Deze maand oktober wordt in de christelijke taal de maand van de rozenkrans genoemd. In je broekzak! En zorg dat je er een rozenkrans hebt zitten. Als je dit zeer belangrijke voorwerp niet hebt, ga niet slapen vooraleer je er van te hebben voorzien. En maak er gebruik van." 

Dat is geschreven door een grote opvoeder, abbé Berto. 

Ja, want geen enkel gebed behaagt de Heilige Maagd meer. En ons vertrouwen in Maria moet absoluut zijn, zij die zo krachtig en zo goed is. 

- Deze kracht komt niet van haarzelf, maar van haar kracht van voorspraak, want God wil niets wettigs weigeren aan degene die hij meer dan alle schepselen liefheeft. En niets is rechtvaardiger: want Maria voorzag Jezus van de mensheid die hem in staat stelde ons te verlossen! Het is dan ook heel goed dat Maria ook een aandeel heeft in de verdeling van de vruchten van de verlossing. Wie anders zou hetzelfde kunnen doen? 

- Wat haar goedheid betreft: het is die van een moeder die ons de genegenheid die ze heeft voor haar zoon overdraagt. En gezien de prijs die we haar al hebben gekost, zal ze ons met kracht blijven verdedigen, dat is zeker! 

EPISTEL Spreuken 8: 22, 24, 32-35

De Heer schiep mij als zijn eerste gewrocht, Als het eerste werk, dat Hij ooit heeft gemaakt; Toen er nog geen oceanen waren. was ik geboren, Toen er nog geen bronnen, rijk aan water, bestonden; Welnu dan kinderen luistert naar mij; Gelukkig zij, die mijn wegen bewaren; Hoort naar de lessen, weest wijs, en verwerpt ze niet. En de wacht houden aan de posten van mijn poorten. Gelukkig de mens, die naar mij luistert, Die elke dag aan mijn deuren waken, Wie mij vindt, heeft het leven gevonden, En welbehagen verkregen van de Heer. 

EVANGELIE Lc 1: 26-38

IN die tijd werd de engel Gabriel door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazareth genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Jozef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden. De engel zei haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. Zie, uw bloedverwant Elisabet heeft ook een zoon ontvangen in haar ouderdom, en zij, die onvruchtbaar heette, is in haar zesde maand; want niets is onmogelijk bij God. Nu sprak Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. 
Als gevolg daarvan zal ons vertrouwen onwankelbaar en universeel zijn.

Onwankelbaar, ondanks onze ellende en onze fouten... Ze is inderdaad een moeder van barmhartigheid - mater misericordiae, zingen we in het Salve Regina - die zich niet hoeft bezig te houden met gerechtigheid, maar die is gekozen om vooral medelijden, goedheid en nederigheid uit te oefenen: wetende dat we worden blootgesteld aan de aanvallen van de begeerte, van de wereld en van de duivel, heeft ze medelijden met ons die niet ophouden haar kinderen te zijn, zelfs als we in de zonde zijn gevallen. Daarom verwelkomt zij ons met goedheid, zodra wij de geringste goede wil tonen, het geringste verlangen om naar God terug te keren. En vaak is zij het zelfs die, als ze die goede bewegingen voorziet, voor ons de nodige genaden zal verkrijgen. We moeten het Onbevlekt Hart van Maria aanroepen, toevluchtsoord van de zondaars. Dit lijkt paradoxaal, maar toch is het waar. Juist omdat ze nooit de geringste fout heeft begaan, heeft de Heilige Maagd Maria des te meer medelijden met ons en onze ellende.

En dit vertrouwen zal ook universeel zijn, dat wil zeggen dat het zich uitstrekt tot alle genaden die we nodig hebben, genaden van bekering, van geestelijke vooruitgang, van uiteindelijke volharding, genaden van behoud temidden van de gevaren, de angsten, de ernstigste moeilijkheden die zich kunnen voordoen. De heilige Bernardus heeft deze prachtige woorden geschreven, die u zeker kent:

"O, jij, wie je ook bent, die weet dat je twijfelt op de golven van deze wereld te midden van rukwinden en stormen, eerder dan je weg te gaan op de vaste grond, wend je ogen niet af van de helderheid van deze ster, als je niet wilt verdrinken, overweldigd door de kwelling.

Als de wind van verleiding in je opkomt, als je tussen de klippen van de beproevingen vaart, kijk dan naar de ster, roep Maria. Als je op de golven van hoogmoed en ambitie, van kwaadspreken of jaloezie wordt gegooid, kijk dan naar de ster, roep Maria. Als woede, hebzucht of de verlangens van het vlees het bootje van je ziel doen schudden, kijk dan naar Maria. Als je, gekweld door de buitensporigheid van je misdaden, verward door de besmetting van je geweten, doodsbang door de gruwel van het oordeel, begint te zinken in de afgrond van het verdriet, de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. In de gevaren, de angsten, de onzekerheden, denk aan Maria, roep Maria. Moge ze niet van je hart wijken.

En om zeker te zijn van het verkrijgen van het voorrecht van haar gebeden, verwaarloos het voorbeeld van haar leven niet. Met haar als gids zul je nooit afdwalen; als je haar aanroept zul je nooit wanhopen; als zij je vasthoudt, zul je nooit instorten; als zij je beschermt, zul je niets te vrezen hebben; als zij je begeleidt, zul je nooit moe worden; als zij je gunstig gezind is, zul je je doel bereiken.”

Lees, informeer je! De wonderen van de rozenkrans zijn prachtig. En de beloften van de Heilige Maagd zijn erg groot (cfr. de beloften gedaan aan de zalige Alain de La Roche).

Dus, naar onze broekzak. Laten we de rozenkrans bidden, en laten we het met het gezin bidden!

Om te eindigen, abbé Berto: "Wees absoluut trouw aan je tientje van de rozenkrans in bed voordat je inslaapt. Zonder de communie en het gebed tot de Heilige Maagd is het onmogelijk om de liefde van God en de naaste te bewaren en in zichzelf te verankeren, en komt men uiteindelijk alleen voor zichzelf te leven in plaats van voor Jezus..." 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

kanunnik Adrien Mesureur, zondag 4 oktober 2020, Basiliek van Dadizele.

Reacties