Preek voor de Plechtigheid van het Heilig Bloed (zondag 2 mei 2021)

Het feest van het Bloed van Jezus is vrij recent. Evenals dat van het Heilig Hart is het in de loop der eeuwen ontstaan als gevolg van de groeiende liefde van de mensen voor het lijden van Onze Lieve Heer en de meditatie van zijn lijden. Wat zijn de beelden die tot ons spreken over dit vergieten van bloed, symbool van onze verlossing?

1. Drie figuratieve beelden.

a) De Kerk voert ons terug naar de wieg van de mensheid. Kaïn en Abel brengen elk een offer. Het offer van Abel is God welgevallig, maar dat van Kaïn niet. Dit was de oorsprong van de zonde van jaloezie en uiteindelijk van broedermoord. De aarde dronk Abels bloed. Maar het bloed schreeuwde om wraak tegen de moordenaar. Het is een beeld van het bloed van Christus, die op Golgotha niet om wraak maar om verlossing roept.


EPISTEL Hebr. 9: 11-15

Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekomst. En door een grotere en volmaaktere tabernakeltent – niet met handen gemaakt en niet van deze schepping – is Hij, niet met bloed van bokken of kalveren, maar met zijn eigen Bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft eeuwiggeldende verlossing bewerkt. Want als het bloed van bokken en stieren, en de besprenkeling  met de as van een koe onreinen kan heiligen, zodat zij uiterlijk gereinigd worden, hoeveel te meer zal dan het Bloed van Christus, die door de Heilige Geest Zich zelf als smetteloos offer aan God heeft opgedragen, ons geweten van dode werken zuiveren, om voortaan de levende God te dienen. En Juist daarom is Hij Middelaar van een Nieuw Verbond, opdat door tussenkomst van zijn dood de overtredingen, onder het vroegere Verbond bedreven, zouden worden afgekocht, en zij, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen, in Christus Jezus, onze Heer.

EVANGELIE Joh. 19: 28-35

In die tijd, wetend, dat alles was volbracht, sprak Jezus, opdat de Schrift geheel vervuld zou worden: Ik heb dorst. Nu stond daar een kruik met azijn. Men stak dan een spons vol azijn boven op een hysopstengel en bracht die aan zijn mond. En toen Jezus van de azijn genomen had, sprak Hij: Het is volbracht. Dan boog Hij het hoofd, en gaf de geest. Daar het nu voorbereidingsdag was, en men de lijken niet op de sabbat aan het kruis wilde laten – het was nog wel een grote sabbat – vroegen de joden aan Pilatus, dat men hun de benen zou breken, en hen dan zou afnemen. Toen kwamen de soldaten en braken wel de benen van de eerste en ook van de tweede, die met Hem gekruisigd waren. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij Hem de benen niet. Maar een van de soldaten stak met een lans zijn zijde open, en onmiddellijk kwam er bloed en water uit. En die het zelf gezien heeft, legt er getuigenis van af, en zijn getuigenis is waar.
b) Een paar millennia later. Het volk van Israël wordt onderdrukt door de Egyptenaren. God beveelt het volk een Paaslam te offeren en het bloed daarvan aan de deurposten te smeren. De engel des doods zal deze huizen passeren zonder binnen te gaan. Maar waar de deuren niet met bloed gemerkt zijn, zullen alle eerstgeborenen gedood worden, van de eerstgeborene van de koning af, tot de eerstgeborene van de slaaf, en zelfs tot den eerstgeborene van het vee. Dit bloed aan de deurposten is een beeld van het bloed van Christus. "Kan het bloed van een lam een mens redden? Nee, maar het heeft kracht door een voorafspiegeling te zijn van het verlossende bloed.” Wanneer de moordenaar van onze zielen, de duivel, de drempel van onze ziel ziet, gemarkeerd met het bloed van Christus, keert hij zich om en gaat er zonder halt houden aan voorbij.

c) Tenslotte ziet de profeet Jesaja in zijn visioen een man die druiven in de wijnpers bewerkt om wijn te maken. De profeet vraagt aan de man: “Waarom is dan uw feestgewaad rood?” “Ik, Ik alleen heb de wijnpers getreden, en geen enkel volk stond Mij bij”. Degene die de wijnpers betreedt is Christus, wiens kleed rood is geworden door het verlossende bloed, de enige die kan redden. Geen ander heeft deze kracht.

2. Historische beelden.

Maar de Kerk toont ons ook de eerste druppels bloed die op het mes blonken op de dag van Jezus' besnijdenis. Eén druppel van dat goddelijke bloed had de kracht om duizend schepsels te verlossen. En toch zou dat bloed nog drieëndertig jaar blijven vloeien. Op de Olijfberg zien wij, in de nacht, in het maanlicht, het goddelijk gelaat bedekt met het bloed van de doodsstrijd. De ongelukkige Judas werpt in wanhoop het bloedgeld in de tempel; "Ik heb onschuldig bloed verraden," roept hij uit. De Kerk leidt ons dan naar de geselpijler en toont ons de Heer in Zijn diepste vernedering. Onder de wrede slagen, gutste het goddelijke bloed op de grond. Christus wordt voor Pilatus geleid. Hij laat de menigte het bebloede, verscheurde lichaam zien. We lopen door de straten van Jeruzalem en volgen de bloedige sporen die ons naar Golgotha leiden. Uit het hout van het kruis vloeit het bloed dat Golgotha doordringt, de Schedelberg, waar de eerste mens begraven is, door wie de dood de wereld is binnengekomen, en die op zijn verlossing wacht, samen met alle rechtvaardigen van het Oude Testament. Tenslotte opent een soldaat de zijde van de Heer en er vloeit water en bloed uit, zodat er geen druppel meer overblijft in dit lichaam dat is platgedrukt, vertrapt, door onze zonden, maar bovenal door de liefde van God.

Maar het is niet voorbij, integendeel. - Vandaag is het de bruid van Christus die dit bloed ononderbroken perst om het onophoudelijk aan de Vader aan te bieden, in vereniging met dit tijdloze offer dat plaatsvindt in tegenwoordigheid van het gehele hemelse hof. Wanneer de priester zich over de kelk buigt en deze ten hemel heft, zien wij, als wij omhoog kijken en de wolken doorboren, in het midden, op het goddelijk altaar, het Lam, geofferd maar levend, bevlekt met zijn bloed; rondom hem, de ontelbare menigte uitverkorenen, in witte gewaden, gewassen in het bloed van het Lam. De menigte heiligen zingt de lofzang van de verlossing: "U hebt ons met uw bloed verlost, wij die komen uit alle stammen, uit alle volken, uit alle naties!” Dan slaan we onze ogen neer, keren wij terug naar deze aarde en herinneren ons dat geen druppel van dat kostbare bloed verloren mag gaan en dat wij er ons in moeten dopen wanneer dat maar mogelijk is!

Reacties