Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november tot 8 december)

Op zaterdag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op vrijdag 30 november.


GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 

Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus 

30 november - 8 december 


1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen"

2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen

GEBED

O Maria, allerzuiverste Maagd, 
Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren, 
waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen, 
sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven, 
dat hun harten mogen branden van ware liefde.

Leid de echtparen, 
geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid, 
geef aan de priesters en religieuzen 
dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat, 
aan Jezus geofferd voor het heil van de zielen.

Verdedig ons tegen de prins van deze wereld en zijn suggesties. 
Help ons alles te bestrijden, vooral met de rozenkrans, 
wat de mensheid misvormt, die God naar Zijn beeld wou.

Wees de bewaarster van ons innerlijk leven 
en leer ons aandacht te hebben voor onze broeders, 
hen te respecteren en zien in het licht van Christus. 
Amen.


imprimatur: vicaris-generaal van Parijs, 1 juni 2018 (Chapelet des Enfants, vertaling SJM)

Reacties