Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Toen de kathaarse ketterij zich in de regio van Toulouse verspreidde en steeds diepere wortels schoot, deed de Heilige Dominicus, die nog niet zo lang daarvoor de Orde der Predikheren had opgericht, er alles aan om deze ketterij te stoppen. Om dat zo doeltreffend mogelijk te doen, riep hij de bijstand van de Heilige Maagd in, die door de ketters werd aangevallen in haar waardigheid. Het is haar gegeven de ketterijen in het hele universum te vernietigen. De Heilige Dominicus kreeg van Maria de waarschuwing om het volk over de rozenkrans te prediken als een bijzonder doeltreffend middel tegen ketterijen en ondeugd. Hij bracht de taak die hem was opgelegd ijverig tot een goed eind. De rozenkrans is een bijzondere gebedsvorm waarin we godsvruchtig mediteren over de mysteries van onze verlossing. Het is dus vanaf dat moment dat, dankzij de Heilige Dominicus, deze manier van bidden bekender geworden is en zich heeft verspreid.

EPISTEL Spreuken 8: 22, 24, 32-35

De Heer schiep mij als zijn eerste gewrocht, Als het eerste werk, dat Hij ooit heeft gemaakt; Toen er nog geen oceanen waren. was ik geboren, Toen er nog geen bronnen, rijk aan water, bestonden; Welnu dan kinderen luistert naar mij; Gelukkig zij, die mijn wegen bewaren; Hoort naar de lessen, weest wijs, en verwerpt ze niet. En de wacht houden aan de posten van mijn poorten. Gelukkig de mens, die naar mij luistert, Die elke dag aan mijn deuren waken, Wie mij vindt, heeft het leven gevonden, En welbehagen verkregen van de Heer. 

EVANGELIE Lc 1: 26-38

IN die tijd werd de engel Gabriel door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazareth genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Jozef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden. De engel zei haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. Zie, uw bloedverwant Elisabet heeft ook een zoon ontvangen in haar ouderdom, en zij, die onvruchtbaar heette, is in haar zesde maand; want niets is onmogelijk bij God. Nu sprak Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. 
Sindsdien heeft het christenvolk talloze zegeningen gekend, waaronder de overwinning door de Heilige Paus Pius V en de christelijke prinsen die Griekenland op de Turken heroverden in Lepanto. Op de dag van deze overwinning richtten de broederschappen van de Heilige Rozenkrans zich op bevel van de paus met de Rozenkrans tot Maria. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans valt op de dag van de overwinning behaald in de zeeslag van Lepanto. Veel pausen hebben aflaten toegekend aan degenen die de rozenkrans bidden en tevens aan de broederschappen van de Rozenkrans.

Paus Clemens XI wijt de overwinning behaald in 1716 in het koninkrijk Hongarije aan de doeltreffendheid van dit gebed. Karel VI, Rooms-Duitse keizer en Aartshertog van Oostenrijk, overwon daar de talrijke Turkse troepen. Deze overwinning vond plaats op de dag dat we het feest van Maria-ter-Sneeuw vieren en ongeveer op hetzelfde uur dat de broeders van de Heilige Rozenkrans hun gebeden tot de Heer richtten voor de overwinning op de Turken, en de bijstand van de Heilige Maagd inriepen voor de christenen. Ze hadden daarvoor in Rome ook een openbare gebedsplechtigheid georganiseerd waaraan een immense menigte deelnam als blijk van hun geloof. Gezien de omstandigheden besloot Clemens XI niet alleen deze overwinning toe te schrijven aan de bescherming van de Heilige Maagd, maar ook de bevrijding kort daarop van het eiland Korfoe dat belegerd was door de mohammedanen. Paus Leo XIII moedigde in zijn apostolische brieven alle gelovigen ter wereld herhaaldelijk aan om de rozenkrans te bidden, vooral in de maand oktober, en dat in moeilijke tijden voor de Kerk waarvan het einde nog niet in zicht is, door de vele problemen waarmee we sinds lange tijd overladen worden.

Ook Paus Franciscus heeft vorige week, op het feest van de heilige Michael, alle gelovigen opgeroepen om tijdens de maand oktober dagelijks het rozenhoedje te bidden. Bovendien vraagt hij ons om dit gebed af te sluiten met het "sub tuum praesidium" en het gebed tot de heilige Aartsengel Michael, geschreven door paus Leo XIII.

Laten we dan ook steeds de Heilige Maagd vereren door deze devotie die haar zo aangenaam is, waarin de gelovigen zo vaak hun hoop gelegd hebben, en die ervoor gezorgd heeft dat onze aardse vijanden overwonnen werden en ons tegelijk ook helpt in de overwinning op de machten van de hel.

Laat ons dus de rozenkrans bidden voor de overwinning op de vijandelijke krachten hier op aarde en de vernietiging van degenen die ons willen gevangen houden in de zonde.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

kanunnik Frédéric de Martin, zondag 7 oktober 2018, Basiliek van Dadizele.

Reacties