Litanie van de Heilige Jozef


In deze tijd dat de Kerk zodanig wordt aangevallen door de duivel, vraagt het Instituut Christus Koning ons om dagelijks te bidden tot de heilige Jozef tijdens de maand maart. Sint Jozef is de patroonheilige van de Kerk. 

Kerkelijke Litanie van de Heilige Jozef

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons..
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader,
ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.
God, Heilige Geest,
ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, een God,
ontferm U over ons.

Heilige Maria,
bid voor ons,
Heilige Jozef,
bid voor ons,
Roemrijke afstammeling van David,
bid voor ons,
Licht van de aartsvaders,
bid voor ons,
Bruidegom van de Moeder van God,
bid voor ons,
Kuise bewaarder der Heilige Maagd,
bid voor ons,
Voedstervader van Gods Zoon,
bid voor ons,
Zorgvolle verdediger van Jezus,
bid voor ons,
Hoofd van het Heilig huisgezin,
bid voor ons,
Zeer rechtvaardige Jozef,
bid voor ons,
Zeer zuivere Jozef,
bid voor ons,
Zeer voorzichtige Jozef,
bid voor ons,
Zeer moedige Jozef,
bid voor ons,
Zeer gehoorzame Jozef,
bid voor ons,
Zeer getrouwe Jozef,
bid voor ons,
Spiegel van geduldigheid,
bid voor ons,
Minnaar van de armoede,
bid voor ons,
Toonbeeld van de werklieden,
bid voor ons,
Sieraad van het huiselijk leven,
bid voor ons,
Bewaarder der maagden,
bid voor ons,
Steun der huisgezinnen,
bid voor ons,
Troost der ellendigen,
bid voor ons,
Hoop van de zieken,
bid voor ons,
Patroon van de stervenden,
bid voor ons,
Schrik van de duivelen,
bid voor ons,
Beschermer van de Heilige Kerk,
bid voor ons,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld ,
Spaar ons Heer,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
Verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
Ontferm U over ons.

God heeft Hem aangesteld tot Meester over zijn huis;
En tot Vorst over al zijn goederen.

Laat ons bidden;
O God, die in Uw onuitsprekelijke Voorzienigheid
U gewaardigd hebt de Heilige Jozef
tot bruidegom van Uw Heilige Moeder te verkiezen,
geef dat wij Hem,
die wij als beschermer op aarde vereren,
tot voorspreker mogen verdienen in de hemel.
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Reacties